July 16, 2024

เงินดิจิตอลลิบรา

เงินดิจิตอลลิบรา เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางการเงินหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินควรใส่ใจกับแผนการของ Facebook ในการออกสกุลเงินดิจิตอลใหม่ วิกฤตการเงินครั้งใหม่กำลังจะมาถึงนอกเหนือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าปัญหาทางการเงินอื่น จะมาถึงเร็วกว่าที่เศรษฐกิจโลกจะออกจากความถดถอยในปี 2008 ได้ ขณะนี้การเติบโตที่ยังต่ำ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินควรระมัดระวังพฤติกรรมของตลาดเงินดิจิตอลในประเทศและตลาดโลกมากขึ้น ในปี 2019 จีนส่งสัญญาณถึงความพยายามในการสร้างสกุลเงินดิจิตอลของชาติเพื่อต่อสู้กับความพยายามของ Facebook ในการออกสกุลเงินดิจิตอลลิบรา (Libra) ของตนเอง Facebook ประกาศเป้าหมายในการสร้างรายได้ใหม่ในยุคอินเทอร์เน็ตโดยสร้างระบบการเงินทั่วโลกด้วยเงินดิจิตอลตนเอง...