June 14, 2024

ศาสนา ความเชื่อ

หัวใจของพุทธะ เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

หลักของพุทธะคือการแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือความทุกข์ ความทุกข์คือความคับข้อง ความขุ่นเคือง ความผิดหวัง ความเสียใจ ความสะเทือนใจ ความสูญเสีย ความต้องการในสิ่งที่ปรารถนา ความประสบพบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนา ความทุกข์คือปัญหาหลักในชีวิตของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยมนุษย์ยุคโบราณตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักคิดได้ด้วยตนเองและเป็นการคิดที่มีการปรุงแต่งแบบมนุษย์ไม่ใช่คิดแบบสัตว์ที่เรียกว่าสัญชาตญาณ มนุษย์ที่ยังไม่หลุดพ้นจากพันธนาการของความคิดที่ปรุงแต่งจึงยังมีความทุกข์เกิดขึ้นเรื่อยไปและยังไม่มีอิสระในชีวิตต้องเวียนว่ายอยู่ในเรื่องของการเกิดและการดับของความทุกข์วนไปไม่มีที่สิ้นสุดจนวันสุดท้ายของชีวิต การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะ พระพุทธเจ้าได้ทรงสละสถานะของความเป็นเจ้าชายและออกแสวงหาความจริงด้วยการแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ให้คำสอนและชี้แนวทางการพ้นทุกข์ พระองค์ทดลองปฏิบัติด้วยตนเองแม้กระทั่งการอดอาหารเพื่อทรมานตนเองจนร่างกายซูปผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไร้เรียวแรงแต่ก็ไม่พบหนทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ จนกระทั่งทรงค้นพบอริยสัจสี่ คือทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ หนทางดับทุกข์ และการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงเอาความจริงที่พระองค์ค้นพบนี้ประกาศออกไปและมีผู้ที่มีความเลื่อมไสและเข้ามาบวชเป็นภิกษุสาวกจำนวนมาก...