June 14, 2024

วันพระใหญ่

กิจกรรมสำคัญที่พุทธศาสนิกชนควรเข้าร่วมในวันพระใหญ่ เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

            วันพระใหญ่หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมสร้างบุญกุศลและสะสมทานบารมีของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่คนไทยนิยมทำกันอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย โดยอีกนัยเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้เป็นแบบอย่างทำให้เกิดความสำคัญในประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ จึงเป็นวันพระใหญ่ที่มีการจัดกิจกรรมใหญ่ ๆ มากมายและกำหนดให้เป็นวันการหยุดนักขัตฤกษ์ของเมืองไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอื่น ๆ กิจกรรมสำคัญที่พุทธศาสนิกชนควรเข้าร่วมในวันพระใหญ่ มีดังนี้ ฟังเทศน์             ในวันพระใหญ่ ทางวัดจะมีการเทศนาธรรมแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญตามวาระเพื่อสั่งสอนให้เข้าใจถึงโลกแห่งธรรมที่เรามองข้ามจากการติดอยู่กับชีวิตประจำวันท่ามกลางค่านิยมและสภาพสังคมใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก พระสงฆ์จะบอกเล่าถึงความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของวันพระใหญ่ในแต่ละครั้ง มีการรักษาศีล...