May 25, 2024

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/tryit.me/public_html/wp-content/themes/newsphere/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

ผลกระทบจากโซเชียล

สื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

         สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเป็นสังคมรูปแบบใหม่ที่นำเครื่องมือบนอินเตอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน ทั้งทางด้านการสื่อสารองค์กร การสำรวจข้อมูล การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำธุรกิจ การค้าขาย การนำเสนอแนวความคิดส่วนบุคคล แต่สื่อสังคมออนไลน์นั้นทำงานอยู่บนอินเตอร์เน็ตที่ควบคุมได้ยากและอาจมีผลกระทบทางด้านลบกับผู้ใช้งานเช่นเดียวกัน ผลกระทบระหว่างบุคคลในเชิงลบของสื่อสังคมออนไลน์          ผลกระทบในเชิงลบระหว่างบุคคลเกิดจากการโต้ตอบกันด้วยความโกรธหรือใช้อารมณ์ใส่กันอันอาจนำไปสู่การโต้ตอบในโลกแห่งความจริงภายนอกอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายได้ ผู้ใช้งานบางรายเคยเผชิญกับภัยคุกคามความรุนแรงทางออนไลน์และมีความกลัวว่าภัยคุกคามเหล่านี้จะแสดงออกมาในโลกภายนอก ปัญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyber Bullying) การล่วงละเมิดทางอินเตอร์เน็ตและการล่อลวง จากสถิติการกลั่นแกล้งทาง   ไซเบอร์พบว่าผู้เยาว์และวัยรุ่นกว่าครึ่งถูกรังแกทางออนไลน์และในขณะเดียวกันผู้มีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตทั้งผู้กลั่นแกล้งและเหยื่อจะได้รับผลกระทบในทางลบทั้งสองฝ่าย ผลกระทบทางสังคมของสื่อสังคมออนไลน์...