May 25, 2024

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/tryit.me/public_html/wp-content/themes/newsphere/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

ผลกระทบต่อสังคมจากสื่อสังคมออนไลน์

1 min read
ผลกระทบต่อสังคมจากสื่อสังคมออนไลน์ เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา

สื่อสังคมออนไลน์ได้ทำให้เกิดแรงกดดันการสื่อสารเชิงบวกและเชิงลบ ตั้งแต่ความคิดเห็นใน Facebook ไปจนถึงการกดไลค์บน Instagram

            สื่อสังคมออนไลน์ถูกนำมาใช้เพื่อสนองความต้องการทางสังคม ความรักและความหลงไหลเพศตรงข้าม แต่สื่อสังคมออนไลน์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดของสังคมได้ วัยรุ่นจำนวนมากเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์มีความสำคัญอย่างมากสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะกับเพื่อนสนิทและใช้ในการแบ่งปันความน่าสนใจในชีวิตของพวกเขา ส่วนผู้ใหญ่ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์คิดว่ามันเป็นวิธีที่สำคัญมากในการติดต่อกับคนอื่นที่พวกเขาไม่สามารถพบได้ด้วยตนเอง

สื่อสังคมออนไลน์กับความแตกต่างทางสังคม

         คนยากจน คนเร่ร่อน ผู้สูงอายุ และผู้อาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลมีระดับความสามารถในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดับต่ำหรือขาดความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเหล่านี้ หมายความว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น เรื่องงาน, ที่อยู่อาศัยและสิ่งจำเป็นอื่น ๆ

         ในทางตรงกันข้ามคนชั้นกลางและคนชั้นสูงในเมืองมีอัตราการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตสูงมาก ในสังคมสารสนเทศสมัยใหม่คนบางคนเป็นผู้ผลิตเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตในขณะที่คนอื่นเป็นเพียงผู้เสพเนื้อหานั้นเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความไม่เท่าเทียมกันในระบบการศึกษาที่มีครูเพียงบางคนที่ประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในการสอนในห้องเรียน

         สื่อสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์ทางสาธารณะที่ครอบคลุมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่มีความมั่งคั่งจะอยู่ถูกสูบขึ้นสู่จุดสูงสุดของพีรามิดทางเศรษฐกิจ สื่อสังคมออนไลน์จะเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลระหว่าง “ผู้ชนะ” ซึ่งสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ “ผู้แพ้” ซึ่งไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

ผู้ที่มีทักษะด้านสื่อสังคมออนไลน์สูงอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานหรือเพื่อนใหม่ที่มีศักยภาพและกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ของตนได้ดีขึ้น ซึ่งอาจทำให้พวกเขาสามารถปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้

สื่อสังคมออนไลน์กับการเมือง

         มีข้อมูลว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่รับข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นครั้งคราว เนื่องจากอัลกอริทึมบนสื่อสังคมออนไลน์ทำหน้าที่กลั่นกรองและแสดงเนื้อหาข่าวที่มีแนวโน้มว่าจะตรงกับความชอบทางการเมืองของผู้ใช้งาน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการรับข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการแบ่งขั้วทางการเมืองเนื่องจากการเปิดรับข้อมูลเพียงบางส่วน การแบ่งขั้วทางการเมืองหมายถึงเมื่อจุดยืนของแต่ละบุคคลมีแนวโน้มที่จะถูกกำหนดขึ้นอย่างเข้มข้นโดยการระบุตัวตนกับพรรคการเมืองหรืออุดมการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าปัจจัยอื่นๆ คนแต่ละคนจะชอบข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อของตนและหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตน

         แม้ว่าการวิจัยจะแสดงผลว่าสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทในการเพิ่มการแบ่งขั้วทางการเมือง แต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่ามีการใช้สื่อสังคมออนไลน์นำไปสู่การโน้มน้าวความเชื่อทางการเมืองด้วยเช่นกัน จากการสำรวจทางออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาพบว่าบุคคลที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีแนวโน้มที่จะมีความเชื่อทางการเมืองของตนมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ 

         แต่การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์อาจไม่มีผลต่อการแบ่งขั้วทางการเมืองเลยเช่นกัน โดยพบว่าผู้เข้าร่วมที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยความคิดของตนและให้ความความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะไม่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองสำหรับคนเหล่านี้

         ผู้ทำการศึกษาแนะนำวิธีการในการมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์โดยการรู้เท่าทันอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพและต้องมีการให้ความรู้เหล่านี้เพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อลดการแบ่งขั้วและส่งเสริมความร่วมมือกัน ผู้รู้เรื่องสื่อต้องมุ่งเน้นไปที่การสอนให้แต่ละบุคคลรู้จักเชื่อมต่อกับผู้อื่นด้วยวิธีที่เอื้ออาทรยอมรับความแตกต่างและเข้าใจวิธีการที่สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเดียมีอยู่จริงและทราบผลกระทบต่อประเด็นทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมของสังคมที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งอยู่ด้วย

สื่อสังคมออนไลน์กับผลกระทบทางเพศ

         การแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กผู้หญิงในสื่อสังคมออนไลน์และการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บ่อยๆ นักจิตวิทยาบางคนวิเคราะห์ว่ามันสามารถนำไปสู่การต่อต้านตนเองได้ ในทางกลับกันนักวิจัยพบว่าเด็กผู้ชายชอบที่จะวาดภาพตัวเองว่าเป็นคนที่เข้มแข็งอิสระและมีพลัง เช่นเด็กผู้ชายมักโพสต์ภาพสิ่งของที่ไม่ใช่ตัวเองและไม่ค่อยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ และใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิงและมีเหตุผลในทางปฏิบัติ ในทางตรงกันข้ามเด็กผู้หญิงมักโพสต์ภาพที่มีตัวเองกับเพื่อนและสิ่งที่พวกเธอมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ด้วย

         นักวิจัยสรุปว่าความเป็นชายมักเกี่ยวข้องกับความเป็นปกติทางจิตใจในเชิงบวก ในขณะที่ความเป็นหญิงแสดงความเป็นปกติทางจิตใจน้อยกว่า นอกจากนี้นักวิจัยค้นพบว่าผู้คนมักจะไม่ปฏิบัติตามแบบแผนอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสมบูรณ์และครอบคลุมส่วนที่พึงปรารถนาของทั้งสองอย่าง โดยทั่วไปผู้ใช้ Facebook จะใช้โปรไฟล์ของตนเพื่อแสดงว่าตนเป็นคน “ปกติ” และพบว่าสื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนแบบแผนทางเพศทั้งหญิงและชาย นักวิจัยยังตั้งข้อสังเกตว่าแบบแผนแบบดั้งเดิมมักจะได้รับการยึดถือโดยเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง และคนส่วนใหญ่มองว่าค่านิยมของเด็กผู้ชายเป็นเชิงบวกมากกว่าเด็กผู้หญิง

สื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารของเยาวชน

         สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีคุณค่าทางตัวตนและมุมมองต่อโลกที่แตกต่างกันจึงมีการสื่อสารที่แตกต่างกันด้วย การเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ได้หลอมรวมวัฒนธรรมและวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันโดยผสมผสานรูปแบบการคิดและรูปแบบการแสดงออกที่หลากหลายเข้าด้วยกัน

         สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อวิธีการสื่อสารของเยาวชนโดยการนำรูปแบบภาษาใหม่ ๆ มีการนำตัวย่อมาใช้เพื่อลดเวลาในการตอบกลับทางออนไลน์ “LOL” ที่รู้จักกันทั่วไปกลายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นคำย่อของ “หัวเราะออกมาดัง ๆ “

         อีกกระแสหนึ่งที่สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อวิธีการสื่อสารของเยาวชนคือ การใช้แฮชแท็กต่างๆ เช่น Twitter, Facebook และ Instagram แฮชแท็กเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบและค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย สามารถใช้แฮชแท็กเมื่อผู้คนต้องการสนับสนุนการเคลื่อนไหวการจัดเก็บเนื้อหาหรือทวีตต่อการเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในอนาคตและอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนั้น การใช้แฮชแท็กเป็นช่องทางในการสนับสนุนทางออนไลน์ทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพื่อรับทราบข้อมูลนี้ทั่วโลก แฮชแท็กกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อวิธีการที่เยาวชนแบ่งปันและสื่อสารในชีวิตประจำวันของพวกเขา

         แต่สื่อสังคมออนไลน์ได้ทำให้เกิดแรงกดดันการสื่อสารเชิงบวกและเชิงลบ ตั้งแต่ความคิดเห็นใน Facebook ไปจนถึงการกดไลค์บน Instagram การสื่อสารของเยาวชนที่เป็นที่ยอมรับของสังคมปัจจุบันมีพื้นฐานมาจากสื่อสังคมออนไลน์อย่างมาก สื่อสังคมออนไลน์อาจทำให้เด็กและเยาวชนมีความอ่อนแอต่อแรงกดดันจากเพื่อน มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการกลั่นแกล้งเพื่อนที่ไม่ร่วมกลุ่มและการคุกคามทางเพศทางอินเตอร์เน็ตได้และการสร้างปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลได้เพิ่มมากขึ้น

         ในทางกลับกันสื่อสังคมออนไลน์ก็ยังมีประโยชน์ต่อเยาวชนและวิธีการสื่อสารของพวกเขา วัยรุ่นสามารถเรียนรู้ทักษะทางสังคมและเทคนิคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในสังคมด้วยการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เด็กและเยาวชนสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ได้โดยการติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวเพื่อสร้างเพื่อนมากขึ้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมและบริการของชุมชนของตนได้มากขึ้นด้วย

เครดิตภาพ Informatics, Brand Inside, Brand Buffet

#สื่อสังคมออนไลน์ #โซเชียลกับสังคม #ผลกระทบจากสื่อออนไลน์