April 18, 2021

Day: January 29, 2021

1 min read

         สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเป็นสังคมรูปแบบใหม่ที่นำเครื่องมือบนอินเตอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน ทั้งทางด้านการสื่อสารองค์กร การสำรวจข้อมูล การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำธุรกิจ การค้าขาย การนำเสนอแนวความคิดส่วนบุคคล แต่สื่อสังคมออนไลน์นั้นทำงานอยู่บนอินเตอร์เน็ตที่ควบคุมได้ยากและอาจมีผลกระทบทางด้านลบกับผู้ใช้งานเช่นเดียวกัน ผลกระทบระหว่างบุคคลในเชิงลบของสื่อสังคมออนไลน์          ผลกระทบในเชิงลบระหว่างบุคคลเกิดจากการโต้ตอบกันด้วยความโกรธหรือใช้อารมณ์ใส่กันอันอาจนำไปสู่การโต้ตอบในโลกแห่งความจริงภายนอกอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายได้ ผู้ใช้งานบางรายเคยเผชิญกับภัยคุกคามความรุนแรงทางออนไลน์และมีความกลัวว่าภัยคุกคามเหล่านี้จะแสดงออกมาในโลกภายนอก ปัญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyber Bullying) การล่วงละเมิดทางอินเตอร์เน็ตและการล่อลวง จากสถิติการกลั่นแกล้งทาง   ไซเบอร์พบว่าผู้เยาว์และวัยรุ่นกว่าครึ่งถูกรังแกทางออนไลน์และในขณะเดียวกันผู้มีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตทั้งผู้กลั่นแกล้งและเหยื่อจะได้รับผลกระทบในทางลบทั้งสองฝ่าย ผลกระทบทางสังคมของสื่อสังคมออนไลน์...